Alok Kumar Singh


Bipin Singh


Amit Singh


Shiv Prakash Singh


Vinay Kumar Singh


Shareholders
  1. Alok Kumar Singh
  2. Bipin Singh
  3. Amit Kumar Singh
  4. Phoolchandra Maurya
  5. Shiv Parakash Singh
  6. Raj Kumar Singh
  7. Shiv Murti Singh
  8. Abhayraj Singh
  9. Vinay Kumar Singh
  10. Dharmendra Kumar Singh